Hea Tava


FinanceEstonia on loonud Krediidiandjate ja -vahendajate (edaspidi KAV) hea tava (edaspidi Hea Tava), et reguleerida Hea Tavaga ühinenud ettevõtjate tegevust eelkõige ulatuses, milles seda ei ole õigusaktidega reguleeritud. Hea Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest.

Berger Financial Group OÜ osaleb aktiivselt Finance Estonia poolt loodud krediidiandjate ja vahendajate töörühmas. Kooskõlastame oma tegevusi ametkondadega isegi siis kui seadus seda ei nõua. Ärisuhete loomisel oleme hoolsad.

Berger Financial Group OÜ analüüsib põhjalikult kõiki laenutaotlusi, sh küsime arvelduskonto väljavõtet ning viime läbi põhjaliku maksevõimelisuse hindamise. Samuti kontrollime täiendavalt isikute sissetulekuid läbi pensioniregistri ning avalikustatud maksehäireid. Võrdleme meile esitatud infot registrites oleva infoga. Juhul kui me ei saa kliendile teha pakkumist maksevõime tõttu, juhime eraldi sellele kliendi tähelepanu.

Berger Financial Group OÜ ei tee sularahas läbiviidavaid tehinguid. Kontrollime isikute tausta (PEP, sanktsioonid).

Töötajate professionaalsus on väga olulisel kohal. Seetõttu viime regulaarselt läbi nii rahapesu tõkestamise, vastutustundliku laenamise kui ka andmekaitse alaseid koolitusi. Lisaks on töötajatel võimalik teha ettepankuid täiendavate koolituste osas, mis aitavad kaasa tema erialaste teadmiste täiendamisele.

Berger Financial Group OÜ on kooskõlastanud kõik oma reklaamid Tarbijakaise ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, et tagada reklaamide vastavus seadusega.

Berger Financial Group OÜ on avalikustanud isikuandmete töötlemise põhimõtted oma kodulehel. Koolitame oma töötajaid, et nad oleksid kursis andmete töötlemise ja turvalisuse põhimõtetega ning seadusest tulenevate kohustustega. Berger Financial Group OÜ-le osutab andmekaitsespetsialisti teenust Grant Thornton Baltic OÜ.

Berger Financial Group OÜ avalikustab auditeeritud majandustulemused oma kodulehel.

Berger Financial Group OÜ kodulehel on avalikustatud “Kaebuste lahendamise korra”.

Berger Financial Group OÜ on järjekindlalt arendanud ning liidestanud oma infosüsteeme erinevate teenuste pakkujatega. Tänaseks toimivad automaatpäringuid riiklikest kui ka eraregistritest. Oleme võtnud eesmärgiks muuta kogu oma tegevus paberivabaks. Seeläbi suudame olla tõhusamad ning säästa loodust.

Berger Financial Group OÜ planeerib oma tegevust ning ei võtta riske, mis võiksid oluliselt kahjustada ettevõtte finantsseisundit.