Finantstulemused

Konsolideeritud bilanss (seisuga 31.12.2020)

2020 2019
VARAD
Käibevarad
Raha 3 978 8
Nõuded ja ettemaksed 258 241 299 099
Kokku käibevarad 262 219 299 107
Põhivarad
Nõuded ja ettemaksed 808 612 721 629
Materiaalsed põhivarad 344 703
Immateriaalsed põhivarad 6 123 17 136
Kokku põhivarad 815 079 739 468
KOKKU VARAD 1 077 298 1 038 575
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised 22 500 10 000
Võlad ja ettemaksed 31 226 49 014
Kokku lühiajalised kohustised 53 726 59 014
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised 585 500 545 700
Kokku pikaajalised kohustised 585 500 545 700
Kokku kohustised 639 226 604 714
Omakapital
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
Osakapital nimiväärtuses 50 000 50 000
Kohustuslik reservkapital 5 000 5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 378 861 318 724
Aruandeaasta kasum (kahjum) 4 211 60 137
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 438 072 433 861
Kokku omakapital 438 072 433 861
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 1 077 298 1 038 575

 

Konsolideeritud kasumiaruanne (seisuga 31.12.2020)

2020 2019
Intressitulud 261 430 228 255
Intressikulud -48 937 -40 833
Puhas intressitulu 212 493 187 422
Teenustasu tulud 14 646 17 229
Teenustasu kulud -8 203 -8 8
Puhas teenustasutulu 6 443 8 362
Muud äritulud 32 543 74 053
Mitmesugused tegevuskulud -173 661 -72 160
Tööjõukulud -50 772 -47 345
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -15 448 -56 157
Muud ärikulud -7 387 -34 038
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 4 211 60 137
Aruandeaasta kasum (kahjum) 4 211 60 137
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) 4 211 60 137