Finantstulemused

Konsolideeritud bilanss (seisuga 31.12.2019)

2019 2018
Varad
Käibevarad
Raha 8 19 102
Nõuded ja ettemaksed 299 099 392 688
Kokku käibevarad 299 107 411 790
Põhivarad
Nõuded ja ettemaksed 721 629 406 114
Materiaalsed põhivarad 703 1 173
Immateriaalsed põhivarad 17 136 72 170
Kokku põhivarad 739 468 479 457
Kokku varad 1 038 575 891 247
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised 10 000 10 000
Võlad ja ettemaksed 49 014 35 463
Kokku lühiajalised kohustised 59 014 45 463
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised 545 700 472 060
Kokku pikaajalised kohustised 545 700 472 060
Kokku kohustised 604 714 517 523
Omakapital
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
Osakapital nimiväärtuses 50 000 50 000
Kohustuslik reservkapital 5 000 5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 318 724 278 523
Aruandeaasta kasum (kahjum) 60 137 40 201
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 433 861 373 724
Kokku omakapital 433 861 373 724
Kokku kohustised ja omakapital 1 038 575 891 247

Konsolideeritud kasumiaruanne (seisuga 31.12.2019)

2019 2018
Intressitulud 228 255 187 755
Intressikulud -40 833 -34 373
Puhas intressitulu 187 422 153 382
Teenustasu tulud 17 229 13 643
Teenustasu kulud -8 867 -9 626
Puhas teenustasutulu 8 362 4 017
Muud äritulud 74 053 124 008
Mitmesugused tegevuskulud -72 160 -73 606
Tööjõukulud -47 345 -42 092
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -56 157 -53 395
Muud ärikulud -34 038 -72 113
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 60 137 40 201
Aruandeaasta kasum (kahjum) 60 137 40 201
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) 60 137 40 201